LSE
 
.
E3X55
最终信号:
持有多头
2202
在购买
2733.32
卖出点
2814.54
以前的收盘价
2843.67
最后收盘价:
2910.68
获得%
+6.49
2202
 
.
UKX
最终信号:
买入
2102
在购买
7472.02
 
 
以前的收盘价
7453.75
最后收盘价:
7529.35
获得%
+0.77
2102
 
最终信号:
持币观望
0
售价为
32637.5
 
 
以前的收盘价
32354.6
最后收盘价:
32627.3
获得%
-0.03
0
 
.
UKXS
最终信号:
卖出
2202
售价为
3402.16
 
 
以前的收盘价
3410.86
最后收盘价:
3377.22
获得%
-0.73
2202
 
.
UKXEQ
最终信号:
持有多头
2203
在购买
148.83
卖出点
157.46
以前的收盘价
158.00
最后收盘价:
159.85
获得%
+7.40
2203
 
.
UKXM
最终信号:
买入
2102
在购买
747.21
 
 
以前的收盘价
745.38
最后收盘价:
752.94
获得%
+0.77
2102
 
.
UKXMV
最终信号:
持有多头
2203
在购买
148.27
卖出点
148.30
以前的收盘价
148.63
最后收盘价:
149.90
获得%
+1.10
2203
 
.
UKXNUK
最终信号:
买入
2102
在购买
7472.02
 
 
以前的收盘价
7453.75
最后收盘价:
7529.35
获得%
+0.77
2102
 
.
UKXDUK
最终信号:
持币观望
2102
售价为
7455.24
买入点
7453.75
以前的收盘价
7423.46
最后收盘价:
7453.75
获得%
-0.02
2102
 
.
UKXUSD
最终信号:
持有多头
2205
在购买
1017.48
卖出点
1020.42
以前的收盘价
1020.42
最后收盘价:
1021.52
获得%
+0.40
2205
 
.
MCX
最终信号:
持币观望
2102
售价为
18387.0
买入点
18408.6
以前的收盘价
18233.5
最后收盘价:
18408.6
失利%
+0.12
2102
 
.
MCIX
最终信号:
持币观望
2101
售价为
19008.8
买入点
19060.8
以前的收盘价
19060.8
最后收盘价:
18763.2
获得%
-1.29
2101
 
.
NMX
最终信号:
买入
1101
在购买
4114.07
 
 
以前的收盘价
4095.56
最后收盘价:
4136.80
获得%
+0.55
1101
 
最终信号:
持有多头
2203
在购买
7809.67
卖出点
7790.78
以前的收盘价
7958.51
最后收盘价:
8100.36
获得%
+3.72
2203
 
.
UB4010
最终信号:
持币观望
0
售价为
115.95
 
 
以前的收盘价
114.78
最后收盘价:
114.50
获得%
-1.25
0
 
最终信号:
持币观望
0
售价为
1530.50
 
 
以前的收盘价
1515.08
最后收盘价:
1511.34
获得%
-1.25
0
 
最终信号:
买入
2102
在购买
3475.99
 
 
以前的收盘价
3464.98
最后收盘价:
3490.23
获得%
+0.41
2102
 
.
UB3010
最终信号:
买入
2102
在购买
122.03
 
 
以前的收盘价
121.64
最后收盘价:
122.53
获得%
+0.41
2102
 
.
UB5510
最终信号:
买入
2103
在购买
1152.19
 
 
以前的收盘价
1129.66
最后收盘价:
1179.45
获得%
+2.37
2103
 
最终信号:
买入
2102
在购买
21790.7
 
 
以前的收盘价
21730.5
最后收盘价:
22114.0
获得%
+1.48
2102
 
最终信号:
持币观望
2102
售价为
8710.33
买入点
8670.63
以前的收盘价
8621.04
最后收盘价:
8670.63
获得%
-0.46
2102
 
.
UB5520
最终信号:
持币观望
2102
售价为
1368.02
买入点
1361.79
以前的收盘价
1354.00
最后收盘价:
1361.79
获得%
-0.46
2102
 
最终信号:
持币观望
2102
售价为
10918.8
买入点
10867.9
以前的收盘价
10839.7
最后收盘价:
10867.9
获得%
-0.47
2102
 
.
UB5010
最终信号:
持币观望
60000
售价为
1134.20
买入点
1143.33
以前的收盘价
1134.20
最后收盘价:
1150.85
失利%
+1.47
60000
 
最终信号:
持币观望
60000
售价为
8504.44
买入点
8572.93
以前的收盘价
8504.44
最后收盘价:
8629.34
失利%
+1.47
60000
 
.
UB4020
最终信号:
持币观望
2101
售价为
881.46
买入点
878.73
以前的收盘价
866.42
最后收盘价:
878.73
获得%
-0.31
2101
 
最终信号:
持币观望
2101
售价为
3622.55
买入点
3554.14
以前的收盘价
3513.79
最后收盘价:
3554.14
获得%
-1.89
2101
 
最终信号:
持有多头
3209
在购买
9865.74
卖出点
10742.9
以前的收盘价
10796.1
最后收盘价:
10874.0
获得%
+10.22
3209
 
最终信号:
持币观望
60000
售价为
9142.34
买入点
9177.89
以前的收盘价
9142.34
最后收盘价:
9177.87
失利%
+0.39
60000
 
.
UB6010
最终信号:
买入
2102
在购买
453.97
 
 
以前的收盘价
453.24
最后收盘价:
453.97
 
0.00
2102
 
.
NMIX
最终信号:
持币观望
60000
售价为
4048.54
买入点
4079.13
以前的收盘价
4043.79
最后收盘价:
4086.16
失利%
+0.93
60000
 
最终信号:
持有多头
3209
在购买
13096.5
卖出点
13459.8
以前的收盘价
13820.2
最后收盘价:
13944.1
获得%
+6.47
3209
 
.
UB3020
最终信号:
持有多头
2202
在购买
681.11
卖出点
734.98
以前的收盘价
734.98
最后收盘价:
739.05
获得%
+8.51
2202
 
最终信号:
持币观望
60000
售价为
7200.11
买入点
7228.05
以前的收盘价
7200.11
最后收盘价:
7241.63
失利%
+0.58
60000
 
.
UB4510
最终信号:
买入
2102
在购买
1195.34
 
 
以前的收盘价
1189.51
最后收盘价:
1199.54
获得%
+0.35
2102
 
最终信号:
持有多头
0
在购买
6155.92
 
 
以前的收盘价
6369.75
最后收盘价:
6456.79
获得%
+4.89
0
 
.
UB2010
最终信号:
持有多头
0
在购买
741.32
 
 
以前的收盘价
745.40
最后收盘价:
751.28
获得%
+1.34
0
 
最终信号:
持有空头
2102
售价为
10710.5
买入点
10692.1
以前的收盘价
10573.3
最后收盘价:
10692.1
获得%
-0.17
2102
 
.
HIX
最终信号:
持有多头
70000
在购买
3525.02
卖出点
3503.48
以前的收盘价
3495.24
最后收盘价:
3505.24
失利%
-0.56
70000
 
最终信号:
持有多头
2201
在购买
11804.9
卖出点
11822.1
以前的收盘价
11822.1
最后收盘价:
12024.0
获得%
+1.86
2201
 
最终信号:
持有多头
2203
在购买
13087.0
卖出点
13082.0
以前的收盘价
13164.4
最后收盘价:
13294.3
获得%
+1.58
2203
 
.
UB5020
最终信号:
持有多头
2203
在购买
1274.65
卖出点
1269.24
以前的收盘价
1279.93
最后收盘价:
1297.76
获得%
+1.81
2203
 
最终信号:
持币观望
60000
售价为
6631.58
买入点
6721.95
以前的收盘价
6483.40
最后收盘价:
6773.08
失利%
+2.13
60000
 
最终信号:
持币观望
2101
售价为
9907.38
买入点
9864.80
以前的收盘价
9770.85
最后收盘价:
9864.80
获得%
-0.43
2101
 
最终信号:
持有多头
0
在购买
3493.83
 
 
以前的收盘价
3493.83
最后收盘价:
3592.07
获得%
+2.81
0
 
.
UB3030
最终信号:
持币观望
2102
售价为
571.77
买入点
561.05
以前的收盘价
558.48
最后收盘价:
560.71
获得%
-1.93
2102
 
最终信号:
买入
60000
在购买
10483.7
 
 
以前的收盘价
10442.3
最后收盘价:
10532.9
获得%
+0.47
60000
 
最终信号:
持币观望
2102
售价为
26305.2
买入点
26362.1
以前的收盘价
26299.7
最后收盘价:
25979.9
获得%
-1.24
2102
 
最终信号:
买入
2102
在购买
5930.04
 
 
以前的收盘价
5910.04
最后收盘价:
5930.04
 
0.00
2102
 
.
LIX
最终信号:
持有空头
0
售价为
4270.05
 
 
以前的收盘价
4267.59
最后收盘价:
4269.67
获得%
-0.01
0
 
.
UB4030
最终信号:
持币观望
0
售价为
895.64
 
 
以前的收盘价
890.53
最后收盘价:
893.21
获得%
-0.27
0
 
最终信号:
持币观望
0
售价为
10871.0
 
 
以前的收盘价
10809.0
最后收盘价:
10841.6
获得%
-0.27
0
 
最终信号:
买入
2103
在购买
5118.72
 
 
以前的收盘价
5101.70
最后收盘价:
5149.40
获得%
+0.60
2103
 
最终信号:
持币观望
2102
售价为
3415.04
买入点
3392.40
以前的收盘价
3373.29
最后收盘价:
3392.40
获得%
-0.66
2102
 
最终信号:
买入
2102
在购买
8621.86
 
 
以前的收盘价
8607.32
最后收盘价:
8621.86
 
0.00
2102
 
最终信号:
持有空头
0
售价为
3927.63
 
 
以前的收盘价
3942.11
最后收盘价:
3940.38
失利%
+0.32
0
 
.
UB4520
最终信号:
持有空头
2102
售价为
905.77
买入点
909.10
以前的收盘价
909.10
最后收盘价:
908.71
失利%
+0.32
2102
 
最终信号:
买入
2102
在购买
22141.2
 
 
以前的收盘价
21849.9
最后收盘价:
22355.5
获得%
+0.97
2102
 
最终信号:
持有多头
0
在购买
19510.9
 
 
以前的收盘价
19625.5
最后收盘价:
19778.6
获得%
+1.37
0
 
最终信号:
持有多头
2203
在购买
9155.60
卖出点
9919.85
以前的收盘价
10033.7
最后收盘价:
10318.8
获得%
+12.70
2203
 
.
UB3510
最终信号:
持有多头
2202
在购买
397.07
卖出点
392.24
以前的收盘价
392.24
最后收盘价:
400.19
获得%
+0.79
2202
 
最终信号:
持有多头
2202
在购买
2098.07
卖出点
2148.77
以前的收盘价
2148.77
最后收盘价:
2192.55
获得%
+4.50
2202
 
最终信号:
持有多头
70000
在购买
2208.13
卖出点
2184.70
以前的收盘价
2181.18
最后收盘价:
2225.35
获得%
+0.78
70000
 
.
UB4040
最终信号:
持有多头
2202
在购买
356.46
卖出点
363.16
以前的收盘价
364.12
最后收盘价:
369.80
获得%
+3.74
2202
 
最终信号:
持有多头
2202
在购买
2451.64
卖出点
2496.91
以前的收盘价
2503.54
最后收盘价:
2542.62
获得%
+3.71
2202
 
最终信号:
持有多头
2201
在购买
2210.98
卖出点
2323.42
以前的收盘价
2323.42
最后收盘价:
2341.16
获得%
+5.89
2201
 
.
UB1010
最终信号:
持有多头
2201
在购买
1663.98
卖出点
1748.60
以前的收盘价
1748.60
最后收盘价:
1761.95
获得%
+5.89
2201
 
最终信号:
卖出
2202
售价为
356.98
 
 
以前的收盘价
365.59
最后收盘价:
353.10
获得%
-1.09
2202
 
.
UB1510
最终信号:
买入
2102
在购买
189.68
 
 
以前的收盘价
188.91
最后收盘价:
189.78
获得%
+0.05
2102
 
最终信号:
持币观望
2102
售价为
1951.17
买入点
1951.28
以前的收盘价
1917.38
最后收盘价:
1928.09
获得%
-1.18
2102
 
最终信号:
持币观望
2103
售价为
28535.3
买入点
28353.6
以前的收盘价
28208.4
最后收盘价:
28215.9
获得%
-1.12
2103
 
最终信号:
买入
2102
在购买
6670.02
 
 
以前的收盘价
6578.21
最后收盘价:
6716.87
获得%
+0.70
2102
 
.
UB4050
最终信号:
买入
2102
在购买
482.82
 
 
以前的收盘价
476.17
最后收盘价:
486.21
获得%
+0.70
2102
 
.
UB6510
最终信号:
持币观望
2101
售价为
745.29
买入点
750.58
以前的收盘价
745.29
最后收盘价:
750.58
失利%
+0.71
2101
 
.
AIM1
最终信号:
买入
2111
在购买
3431.58
 
 
以前的收盘价
3417.27
最后收盘价:
3431.58
 
0.00
2111
 
.
AXX
最终信号:
持币观望
2101
售价为
714.95
买入点
716.29
以前的收盘价
713.78
最后收盘价:
716.29
失利%
+0.19
2101
 
.
AIM5
最终信号:
买入
2101
在购买
3742.32
 
 
以前的收盘价
3723.70
最后收盘价:
3742.32
 
0.00
2101
 
.
GEISAC
最终信号:
持有多头
2202
在购买
744.85
卖出点
760.93
以前的收盘价
771.47
最后收盘价:
773.79
获得%
+3.89
2202
 
.
AG16
最终信号:
持币观望
2102
售价为
775.81
买入点
778.16
以前的收盘价
775.00
最后收盘价:
778.16
失利%
+0.30
2102
 
.
ASX
最终信号:
买入
1101
在购买
4072.81
 
 
以前的收盘价
4053.80
最后收盘价:
4094.48
获得%
+0.53
1101
 
.
ASXX
最终信号:
持币观望
0
售价为
3975.67
 
 
以前的收盘价
3963.02
最后收盘价:
3970.13
获得%
-0.14
0
 
.
AW01
最终信号:
持有多头
2203
在购买
441.49
卖出点
450.40
以前的收盘价
456.67
最后收盘价:
458.08
获得%
+3.76
2203
 
.
G06
最终信号:
持有多头
2205
在购买
562.38
卖出点
561.60
以前的收盘价
561.60
最后收盘价:
563.44
获得%
+0.19
2205
 
.
SS09
最终信号:
持有多头
2206
在购买
571.36
卖出点
587.96
以前的收盘价
588.65
最后收盘价:
590.29
获得%
+3.31
2206
 
.
FBRIC
最终信号:
持有空头
2103
售价为
753.34
买入点
756.67
以前的收盘价
739.05
最后收盘价:
745.92
获得%
-0.98
2103
 
.
AD03
最终信号:
持有多头
2206
在购买
284.07
卖出点
282.74
以前的收盘价
284.54
最后收盘价:
284.78
获得%
+0.25
2206
 
.
AD02
最终信号:
持有多头
2202
在购买
292.19
卖出点
296.04
以前的收盘价
297.69
最后收盘价:
298.11
获得%
+2.03
2202
 
.
AD01
最终信号:
持有多头
4201
在购买
450.27
卖出点
460.86
以前的收盘价
467.55
最后收盘价:
468.96
获得%
+4.15
4201
 
.
AG14
最终信号:
持币观望
2105
售价为
724.07
买入点
725.95
以前的收盘价
723.59
最后收盘价:
725.95
失利%
+0.26
2105
 
.
AG03
最终信号:
持币观望
2102
售价为
470.91
买入点
471.66
以前的收盘价
469.58
最后收盘价:
471.66
失利%
+0.16
2102
 
.
AG01
最终信号:
持币观望
2105
售价为
502.90
买入点
503.86
以前的收盘价
502.04
最后收盘价:
503.86
失利%
+0.19
2105
 
.
ET100
最终信号:
持有多头
2203
在购买
3386.34
卖出点
3381.41
以前的收盘价
3420.64
最后收盘价:
3435.83
获得%
+1.46
2203
 
.
ET50
最终信号:
持有多头
0
在购买
357.14
 
 
以前的收盘价
360.64
最后收盘价:
362.47
获得%
+1.49
0
 
.
EB1X
最终信号:
持有多头
3212
在购买
1399.11
卖出点
1454.76
以前的收盘价
1467.23
最后收盘价:
1478.60
获得%
+5.68
3212
 
.
AW14
最终信号:
持有多头
2203
在购买
240.90
卖出点
257.21
以前的收盘价
257.90
最后收盘价:
257.21
获得%
+6.77
2203
 
.
G14
最终信号:
持有多头
2203
在购买
444.33
卖出点
474.19
以前的收盘价
475.62
最后收盘价:
474.19
获得%
+6.72
2203
 
.
M0X
最终信号:
持有多头
2206
在购买
3411.40
卖出点
3575.18
以前的收盘价
3580.46
最后收盘价:
3629.16
获得%
+6.38
2206
 
.
M0EB
最终信号:
持有多头
2201
在购买
3263.46
卖出点
3369.91
以前的收盘价
3425.49
最后收盘价:
3457.36
获得%
+5.94
2201
 
.
M0XU
最终信号:
持有多头
2203
在购买
3840.06
卖出点
4237.48
以前的收盘价
4285.09
最后收盘价:
4337.86
获得%
+12.96
2203
 
.
AW11
最终信号:
持有多头
2205
在购买
253.30
卖出点
276.65
以前的收盘价
278.10
最后收盘价:
278.06
获得%
+9.77
2205
 
.
G11
最终信号:
持有多头
2203
在购买
449.43
卖出点
474.10
以前的收盘价
475.72
最后收盘价:
475.27
获得%
+5.75
2203
 
.
G13
最终信号:
持有多头
2205
在购买
469.47
卖出点
472.34
以前的收盘价
473.78
最后收盘价:
474.28
获得%
+1.02
2205
 
.
G12
最终信号:
持有多头
2203
在购买
501.06
卖出点
554.75
以前的收盘价
556.25
最后收盘价:
555.68
获得%
+10.90
2203
 
.
AW13
最终信号:
持币观望
60000
售价为
293.43
买入点
294.69
以前的收盘价
294.10
最后收盘价:
294.80
失利%
+0.47
60000
 
.
AW12
最终信号:
持有多头
2208
在购买
277.24
卖出点
306.61
以前的收盘价
307.40
最后收盘价:
307.23
获得%
+10.82
2208
 
.
SS07
最终信号:
持有多头
2211
在购买
820.07
卖出点
822.11
以前的收盘价
830.73
最后收盘价:
822.11
获得%
+0.25
2211
 
.
SS08
最终信号:
持有多头
2202
在购买
834.99
卖出点
940.65
以前的收盘价
940.65
最后收盘价:
943.26
获得%
+12.97
2202
 
最终信号:
持有多头
3212
在购买
259.17
卖出点
269.07
以前的收盘价
270.59
最后收盘价:
271.45
获得%
+4.74
3212
 
.
NSX
最终信号:
持有多头
2202
在购买
10059.2
卖出点
10460.9
以前的收盘价
10506.4
最后收盘价:
10490.2
获得%
+4.28
2202
 
.
NSIX
最终信号:
持有多头
0
在购买
15319.7
 
 
以前的收盘价
15820.9
最后收盘价:
15829.0
获得%
+3.32
0
 
.
MN1X
最终信号:
持有多头
2206
在购买
2866.18
卖出点
3094.89
以前的收盘价
3132.45
最后收盘价:
3129.78
获得%
+9.20
2206
 
.
AE01
最终信号:
持有多头
70000
在购买
623.90
卖出点
620.46
以前的收盘价
620.14
最后收盘价:
623.56
失利%
-0.05
70000
 
.
SMX
最终信号:
持币观望
2102
售价为
6009.17
买入点
6057.88
以前的收盘价
6006.53
最后收盘价:
6057.88
失利%
+0.81
2102
 
.
SMXX
最终信号:
持币观望
2102
售价为
5029.02
买入点
5038.48
以前的收盘价
5032.32
最后收盘价:
4926.90
获得%
-2.03
2102
 
.
FSTLM
最终信号:
买入
2102
在购买
1072.82
 
 
以前的收盘价
1066.77
最后收盘价:
1072.82
 
0.00
2102
 
.
TASX
最终信号:
买入
1101
在购买
4087.37
 
 
以前的收盘价
4068.87
最后收盘价:
4087.37
 
0.00
1101
 
.
T1X
最终信号:
持币观望
2102
售价为
6210.45
买入点
6142.05
以前的收盘价
6115.37
最后收盘价:
6142.05
获得%
-1.10
2102
 
.
TMS1
最终信号:
持币观望
2102
售价为
8043.49
买入点
7627.79
以前的收盘价
7166.37
最后收盘价:
6952.75
获得%
-13.56
2102
 
.
FUDP
最终信号:
持币观望
60000
售价为
2187.58
买入点
2201.27
以前的收盘价
2183.76
最后收盘价:
2209.13
失利%
+0.99
60000
 
最终信号:
买入
2101
在购买
9083.80
 
 
以前的收盘价
8993.98
最后收盘价:
9083.80
 
0.00
2101
 
.
FTCRUK
最终信号:
持有多头
2205
在购买
1000.76
卖出点
1008.49
以前的收盘价
1008.49
最后收盘价:
1009.72
获得%
+0.90
2205
 
.
WI01
最终信号:
持有多头
4201
在购买
805.09
卖出点
824.18
以前的收盘价
836.39
最后收盘价:
838.84
获得%
+4.19
4201
 
.
WI03
最终信号:
持币观望
60000
售价为
149.77
买入点
150.42
以前的收盘价
150.11
最后收盘价:
150.47
失利%
+0.47
60000
 
.
4EU5
最终信号:
持有多头
0
在购买
4657.85
 
 
以前的收盘价
4662.65
最后收盘价:
4696.24
获得%
+0.82
0
 
.
4GEU
最终信号:
持币观望
60000
售价为
6080.37
买入点
6121.22
以前的收盘价
6100.87
最后收盘价:
6135.83
失利%
+0.91
60000
 
.
4GL1
最终信号:
持有多头
2203
在购买
10699.1
卖出点
11534.2
以前的收盘价
11637.4
最后收盘价:
11659.0
获得%
+8.97
2203
 
.
4GGL
最终信号:
持有多头
2206
在购买
12100.4
卖出点
12118.0
以前的收盘价
12563.1
最后收盘价:
12598.4
获得%
+4.12
2206
 
.
4GJA
最终信号:
买入
2102
在购买
8957.31
 
 
以前的收盘价
8935.17
最后收盘价:
8973.01
获得%
+0.18
2102
 
.
4UK5
最终信号:
持币观望
2102
售价为
6310.24
买入点
6302.13
以前的收盘价
6274.46
最后收盘价:
6302.13
获得%
-0.13
2102
 
.
EFC1
最终信号:
持有多头
2211
在购买
4788.22
卖出点
4835.49
以前的收盘价
4923.79
最后收盘价:
4974.98
获得%
+3.90
2211
 
.
E1X
最终信号:
持有多头
2206
在购买
3470.26
卖出点
3597.01
以前的收盘价
3635.90
最后收盘价:
3673.24
获得%
+5.85
2206
 
.
E3X
最终信号:
持有多头
2206
在购买
1768.84
卖出点
1802.49
以前的收盘价
1824.62
最后收盘价:
1842.98
获得%
+4.19
2206
 
最终信号:
持有多头
2201
在购买
2618.47
卖出点
2590.08
以前的收盘价
2734.20
最后收盘价:
2780.21
获得%
+6.18
2201
 
最终信号:
买入
2111
在购买
959.67
 
 
以前的收盘价
953.52
最后收盘价:
986.03
获得%
+2.75
2111
 
.
E4010
最终信号:
买入
60000
在购买
1002.55
 
 
以前的收盘价
999.17
最后收盘价:
1004.84
获得%
+0.23
60000
 
最终信号:
买入
60000
在购买
2160.88
 
 
以前的收盘价
2153.58
最后收盘价:
2165.78
获得%
+0.23
60000
 
最终信号:
持有多头
2202
在购买
444.66
卖出点
448.33
以前的收盘价
458.10
最后收盘价:
462.31
获得%
+3.97
2202
 
.
E3010
最终信号:
持有多头
2202
在购买
151.69
卖出点
152.95
以前的收盘价
156.28
最后收盘价:
157.72
获得%
+3.98
2202
 
.
E5510
最终信号:
持币观望
60000
售价为
605.39
买入点
611.59
以前的收盘价
603.33
最后收盘价:
629.09
失利%
+3.91
60000
 
最终信号:
买入
2111
在购买
3764.50
 
 
以前的收盘价
3754.72
最后收盘价:
3791.24
获得%
+0.71
2111
 
.
E5520
最终信号:
买入
3111
在购买
1266.39
 
 
以前的收盘价
1263.16
最后收盘价:
1269.04
获得%
+0.21
3111
 
最终信号:
买入
3111
在购买
3221.97
 
 
以前的收盘价
3213.74
最后收盘价:
3228.71
获得%
+0.21
3111
 
.
E5010
最终信号:
持有多头
2202
在购买
832.60
卖出点
875.64
以前的收盘价
895.46
最后收盘价:
902.80
获得%
+8.43
2202
 
最终信号:
持有多头
2202
在购买
3086.71
卖出点
3246.29
以前的收盘价
3319.76
最后收盘价:
3346.97
获得%
+8.43
2202
 
.
E3X40
最终信号:
持有多头
0
在购买
1450.20
 
 
以前的收盘价
1450.20
最后收盘价:
1461.49
获得%
+0.78
0